> Algemene voorwaarden

Servicevoorwaarden Pure Usenet

Download hier onze algemene voorwaarden

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Usenet-diensten, websites, applicaties en andere onlineproducten en diensten (gezamenlijk onze "Diensten"). Wanneer u klikt om aan te geven dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden of anderszins gebruik maakt van onze Diensten, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, inclusief de verplichte arbitragebepaling opgenomen in deze Voorwaarden, is het u niet toegestaan om van onze Diensten gebruik te maken.

Naast deze Voorwaarden verwijzen wij u naar ons Privacybeleid voor informatie over hoe we informatie over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Wij behouden ons het recht voor om onze Servicevoorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te vullen of in te trekken.

Factureringsrelatie

Wanneer u betaalt voor onze Diensten, is Lakahraun EHF eigenaar en beheerder van de factureringsrelatie met u.

Vereisten

U moet minstens 18 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van onze Diensten. Door deze Voorwaarden te accepteren, verklaart dat u volwassen bent en dat u de enige gebruiker van uw account bent. Als u niet nog geen 18 bent, is het u niet toegestaan om onze Diensten te gebruiken.

Onze Diensten worden niet aangeboden voor commercieel gebruik en u mag de Diensten niet doorverkopen of toestaan dat andere partijen er gebruik van maken.

Gebruiker gegenereerde content

U begrijpt dat wij u ongefilterde toegang tot Usenet bieden via onze Diensten. Wij kunnen en zullen de inhoud die u via Usenet ontvangt niet controleren. We controleren of wijzigen de content die op onze Diensten is geplaatst niet. Usenet-groepen kunnen aanstootgevend, schadelijk of onnauwkeurig materiaal bevatten, en in sommige gevallen berichten die verkeerd zijn gelabeld. We verwachten van u dat u voorzichtig zult zijn en verstandig te werk gaat tijdens het gebruik van Usenet. Bovendien dient u zich te houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot uw toegang tot de Diensten.

Uw content

U mag het systeem niet gebruiken om illegaal materiaal te plaatsen of over te dragen, inclusief maar niet beperkt tot het delen van materiaal dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of een schending zou vormen van de internationale, nationale, regionale en/of lokale wet- en/of regelgeving.

Auteursrechtelijk beschermde content

U stemt ermee in dat u geen afbeeldingen, video's, informatie, software of ander materiaal dat beschermd is door auteursrechtwetten of andere eigendomsrechten of daarvan afgeleide werken zal uploaden, posten, publiceren, verzenden, reproduceren of verspreiden, zonder dat u de toestemming van de auteursrechthebbenden of rechthebbenden daarvoor heeft verkregen.

Aanvaardbaar gebruiksbeleid

U mag onze diensten niet gebruiken om illegaal materiaal te plaatsen of te delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de plaatsing van materiaal dat een strafbaar feit vormt, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zijn met de lokale, nationale, regionale of internationale wet- en/of regelgeving. Hieronder volgt een representatieve, niet-uitputtende lijst van verboden handelingen:

 1. schending van intellectuele-eigendomswetten
 2. alles met betrekking tot risico's voor of het in gevaar brengen van kinderen
 3. spam
 4. het plaatsen van kettingbrieven of piramideschema's;
 5. handelingen van bedrieglijke onlinemarketingpraktijken of fraude;
 6. handelingen die de kwaliteit van de ervaring van andere gebruikers wezenlijk kunnen beïnvloeden;
 7. ongeoorloofd gebruik (of poging tot ongeoorloofd gebruik) of sabotage van computers, apparaten of netwerken;
 8. het introduceren van kwaadaardige programma's in ons netwerk of servers (bv. virussen, wormen, trojaanse paarden enz.);
 9. zich bezighouden met het zonder toestemming monitoren of onderscheppen van gegevens die niet voor u bestemd zijn;
 10. proberen de authenticatie of beveiliging van een host, netwerk of account te omzeilen ("kraken") zonder toestemming;
 11. het gebruik van programma's/scripts/commands, of het verzenden van berichten van welke aard dan ook, ontworpen om de terminalsessie van derden te verstoren, via welke middelen dan ook, lokaal of via internet;
 12. "phishing", ofwel het simuleren van communicatie vanaf een website of dienst van een andere entiteit om identiteitsgegevens, verificatiegegevens of andere informatie van de legitieme gebruikers van de dienst van die entiteit te verzamelen;
 13. "pharming", oftewel, het gebruik van malware, DNS-vergiftiging of andere middelen om een gebruiker om te leiden naar een website of een andere dienst die een dienst simuleert die wordt aangeboden door een legitieme entiteit om identiteitsgegevens, verificatiegegevens of andere informatie te verzamelen van de legitieme gebruikers van die dienst van de entiteit;
 14. het verzenden of ontvangen, uploaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is, of een schending van het vertrouwen, de privacy of soortgelijke rechten van derden inhoudt;
 15. het verstrekken van valse of onjuiste persoonlijke informatie bij het aanmaken van een account;
 16. het adverteren, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van software, programma's, producten of diensten die zijn ontworpen om dit beleid te schenden;
 17. het vervalsen van headerinformatie of informatie met betrekking tot de identificatie van gebruikers

Stuur al uw klachten over algemeen misbruik naar abuse@pureusenet.nl.

Raadpleeg voor klachten over auteursrechten ons auteursrechtbeleid.

Beperkte licentie

Onze Diensten, met inbegrip van de daarin opgenomen handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo's, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Pure Usenet en zijn beschermd en de reproductie ervan zonder onze uitdrukkelijke toestemming is strikt verboden. Wij verlenen hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie om onze Diensten te gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik; deze licentie is echter onderworpen aan deze Voorwaarden en bevat geen recht om (a) enig aspect van onze Diensten te verkopen of door te verkopen aan derden; (b) te kopiëren, reproduceren, de Diensten te verspreiden of openbaar weer te geven; (c) de Diensten te wijzigen, kennisgevingen of markeringen van eigendomsrechten te verwijderen, of anderszins afgeleid gebruik te maken van onze Diensten; of (d) onze Diensten te gebruiken anders dan voor de beoogde doeleinden. Elk gebruik van onze Diensten anders dan zoals uitdrukkelijk hierin is toegestaan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is strikt verboden en zal de hierin verleende licentie beëindigen.

Disclaimers

Wij hebben geen controle over, onderschrijven of nemen geen verantwoordelijkheid voor gebruikerscontent of content van derden die beschikbaar zijn op of gelinkt zijn via onze Diensten. Het gebruik van onze Diensten is voor uw eigen risico. Onze Diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk. Bovendien garanderen wij niet dat onze Diensten accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. U accepteert het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en prestaties van de Diensten.

Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zult u Pure Usenet, onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van onze respectieve functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, partners en werknemers (individueel en collectief, de "Pure Usenet-partijen") vrijwaren van en verdedigen tegen enig verlies, aansprakelijkheid, claim, eis, schade, uitgaven of kosten ("Claims") adie voortvloeien uit of verband houden met (a) uw toegang tot of gebruik van onze Diensten; (b) uw schending van deze Voorwaarden; (d) uw schending, misbruik of schending van de rechten van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten); of (e) uw gedrag in verband met onze Diensten. U stemt ermee in de Pure Usenet-partijen onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele claims van derden, samen te werken met de Pure Usenet-partijen bij het verdedigen tegen dergelijke claims en alle kosten, kosten en uitgaven te betalen die verband houden met het verdedigen van dergelijke claims (inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria). U gaat er ook mee akkoord dat de Pure Usenet-partijen zeggenschap hebben over de verdediging of afwikkeling van claims van derden. Deze schadeloosstelling is een aanvulling op en niet een vervanging van enige andere schadeloosstellingen die zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en ons of andere Pure Usenet-partijen.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u op grond van enige aansprakelijkheidstheorie – hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, garantie of anderszins – voor enig indirecte, gevolg-, incidentele of speciale schade of gederfde winst die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze Voorwaarden of onze Diensten, zelfs als wij of de andere Pure Usenet-partijen op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.
 2. De totale aansprakelijkheid van Pure Usenet-partijen voor enige claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of onze Diensten, ongeacht de vorm van de claim, is beperkt tot maximaal 100 USD of de bedragen die u via de Diensten aan ons heeft betaald in de 6 maanden voorafgaand aan dergelijke claim.

Vrijwaring

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, waart u de Pure Usenet-partijen vrij van verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, claims, eisen en/of schade (feitelijk en gevolgschade) van elke aard, bekend en onbekend (inclusief, maar niet beperkt tot, claims met betrekking tot nalatigheid), voortvloeiend uit of gerelateerd aan geschillen tussen gebruikers en de handelingen of nalatigheden van derden.

Verwerking en overdracht van persoonsgegevens

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Diensten, stemt u in met de verwerking, overdracht en opslag van informatie over u in IJsland en andere landen, waar u mogelijk niet van dezelfde rechten en bescherming geniet als onder uw lokale wetgeving.

Geschillenbeslechting; bindende arbitrage

Lees het volgende gedeelte aandachtig door, omdat het aangeeft dat u vereist bent bepaalde geschillen en claims bij ons te beslechten en het dat het indienen van een vordering bij ons gelimiteerd is.

 1. U en Pure Usenet doen afstand van uw rechten op een juryproces en om geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of onze Diensten door een rechtbank te laten oplossen. In plaats daarvan zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of onze Diensten worden opgelost door middel van een vertrouwelijke bindende arbitrage gehouden in Orange County, Florida in overeenstemming met de gestroomlijnde arbitrageregels en -procedures ("Regels") van de Gerechtelijke Arbitrage- en Bemiddelingsdiensten ("JAMS"), die beschikbaar zijn op de JAMS-website en hier als referentie worden opgenomen. U erkent en stemt ermee in dat u de regels van JAMS hebt gelezen en begrepen of doet afstand van uw mogelijkheid om de regels van JAMS te lezen en van welke claim dan ook dat de regels van JAMS oneerlijk zijn of niet van toepassing zouden moeten zijn.
 2. U en Pure Usenet gaan ermee akkoord dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of onze Diensten persoonlijk is voor u en Pure Usenet en dat elk geschil uitsluitend middels een individuele arbitrage zal worden opgelost en niet zal worden ingesteld als een groepsarbitrage, groepsvordering of enig ander type groepsprocedure.
 3. U en Pure Usenet gaan ermee akkoord dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op de interstatelijke handel en dat de afdwingbaarheid van dit Artikel 20 inhoudelijk en procedureel wordt geregeld door de Federale Arbitragewet, Artikel 9 § 1 en volgende van de Wetboek van de Verenigde Staten (U.S.C.) (de "FAA"), voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De arbiter zal de exclusieve bevoegdheid hebben om alle procedurele en materiële beslissingen te nemen met betrekking tot elk geschil en om elk rechtsmiddel toe te kennen dat anders voor de rechtbank beschikbaar zou zijn, zoals beperkt door de FAA, deze Voorwaarden en de JAMS-regels; echter op voorwaarden dat de arbiter niet bevoegd is om een groepsarbitrage of een groepsvorderingen te behandelen, wat in deze Voorwaarden wordt verboden. De arbiter is alleen bevoegd om individuele arbitrages te behandelen en is niet bevoegd om de vordering van meer dan één persoon te consolideren of elke vorm van groepsvordering, -procedure of elke procedure waarbij meer dan één persoon betrokken is te behandelen. U en Pure Usenet gaan ermee akkoord dat voor elke arbitrage die u initieert, de partij die de claim indient de indieningskosten zal betalen en dat de partijen de resterende JAMS-tarieven en -kosten zullen delen. U en Pure Usenet gaan ermee akkoord dat de staats- of federale rechtbanken van de staat Florida en de Verenigde Staten in Orange County, Florida exclusieve jurisdictie hebben over eventuele beroepen en de tenuitvoerlegging van een arbitrageuitspraak.
 4. ELKE CLAIM DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN OF ONZE DIENSTEN MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN EEN JAAR NADAT DEZE CLAIM IS ONTSTAAN; ANDERS IS DE CLAIM DEFINITIEF VERJAARD, WAT BETEKENT DAT U EN PURE USENET NIET HET RECHT HEBBEN OM DE CLAIM TE DOEN GELDEN.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden en uw toegang tot en gebruik van onze Diensten zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd en gehandhaafd worden in overeenstemming met de wetten van Florida, ongeacht de conflicterende wetten of principes (in Florida of enig ander rechtsgebied) van een ander rechtsgebied. Elk geschil tussen de partijen dat niet onderworpen is aan arbitrage of niet kan worden gehoord in lokale rechtbanken zal worden behandeld in de staat of federale rechtbanken van Florida en de Verenigde Staten, respectievelijk, in Orange County, Florida.

Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw recht op toegang tot of gebruik van onze Diensten te beëindigen of om de Diensten geheel of gedeeltelijk te staken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade gerelateerd aan uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Diensten.

Diversen

Indien enige bepaling of een deel van een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van overige bepalingen. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Pure Usenet met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van onze Diensten. Het nalaten van Pure Usenet om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. De titels en subtitels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend geplaats voor betere leesbaarheid en hebben geen juridische of contractuele gevolgen. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van de partijen en zijn ze niet bedoeld om rechten te verlenen aan derden of enig andere persoon of entiteit.

Adresgegevens:
 • Pure Usenet
 • Lakahraun EHF
 • Sudurlandsbraut 18
 • Reykjavik 108 Iceland
 • EIS Management, Inc.
 • 807 W. Morse Blvd.
 • Suite 101
 • Winter Park, FL 32789