> Disclaimer

Disclaimer

Het materiaal en de gegevens op deze website worden als zodanig aangeboden en dienen uitsluitend ter informatie. De prijzen en overige informatie op deze website ten aanzien van de Usenet-service van Pure Usenet zijn indicatief. Van rechtswege bindend tussen u en Pure Usenet is uitsluitend de inhoud van de opdrachtbevestiging die u wordt toegezonden nadat u zich via de website van Pure Usenet hebt opgegeven.

Alle (eigendoms)rechten ten aanzien van de website en de inhoud daarvan berusten bij Pure Usenet en haar leveranciers. Voor zover wettelijk toegestaan is Pure Usenet onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u of enige derde voor verlies of schade rechtstreeks dan wel indirect voortvloeiend uit het gebruik of geen gebruik kunnen maken van deze website en het materiaal dat daarop wordt gepubliceerd. U stemt ermee in Pure Usenet te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims van welke aard ook die voortvloeien uit het gebruik of geen gebruik kunnen maken van deze website.

Usenet is een wereldwijd, niet-gereguleerd medium. Pure Usenet biedt louter toegang tot artikelen op Usenet, maar heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van Usenet. De informatie op Usenet wordt door Pure Usenet niet gefilterd, en Pure Usenet is daartoe ook niet in staat. Klachten ten aanzien van specifieke content op Usenet worden door Pure Usenet echter wel onderzocht.